Jdi na obsah Jdi na menu

Od 1.3.2010 novelizace vyhl nna zdolávání nákaz

9. 3. 2010

12/2010 Sb.   

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí....

  Účinnost od:   01.03.2010

§139

 (1) Vznikne-li podezření z výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v souladu s  §13 a  §49 odst. 1 písm. d) zákona zejména

a) provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla,

b) odebere vzorky k laboratornímu vyšetření, zejména plodové plásty s klinickými změnami na plodu, plásty s příškvary a měl,

c) nařídí chovateli

1. uzávěru objektu a jeho označení výstražnou tabulkou,

2. zákaz přemísťování včel, včetně včelích matek, plástů, úlů a jejich součástí, jakož i veškerých včelařských potřeb a pomůcek, prodej a jakékoli přemísťování medu a ostatních včelích produktů s výjimkou přemístění pro průmyslové zpracování,

d) poskytne chovateli přiměřené poučení v zájmu okamžitého vytváření podmínek pro úspěšné zdolávání nákazy a zabránění jejího šíření.

 (2) Podezření z výskytu nákazy trvá, dokud klinickým vyšetřením včelstev spojeným s odběrem vzorků, který zahrnuje zejména odběr plodových plástů s klinickými změnami na plodu, plástů s příškvary a měli, provedeným za 6 měsíců po vzniku podezření, není potvrzen negativní výsledek.

 (3) Výskyt nákazy je potvrzen, jestliže

a) jsou zjištěny klinické příznaky nákazy na plodu a laboratorní vyšetření vzorků plodových plástů prokáže pozitivní výsledek, nebo

b) jsou zjištěny plásty s příškvary a laboratorní vyšetření vzorků odebraných z plástů s příškvary prokáže pozitivní výsledek.

§140

§140 (1) Je-li potvrzen výskyt moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v souladu s  §15 a  §49 odst. 1 písm. d) zákona

a) vymezí ochranné pásmo v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy s přihlédnutím k zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám,

b) nařídí chovatelům v tomto pásmu

1. provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu uvědomit o tom krajskou veterinární správu,

2. zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a jejich neprodlené bakteriologické vyšetření na původce moru nebo hniloby včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících; jde jmenovitě o vyšetření zimní měli v ochranném pásmu. Směsné vzorky ze stanoviště se získávají smícháním 10 dílčích vzorků do jednoho směsného vzorku,

c) provede klinickou prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla na stanovištích, na kterých bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli prokázalo pozitivní výsledek,

d) zakáže přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma. Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli.

§140 (2) Krajská veterinární správa v souladu s  §15 a  §49 odst. 1 písm. d) zákona nařídí dále neprodlenou likvidaci všech včelstev v ohnisku nákazy, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci s včelami a jejich produkty (dále jen „likvidace včelstev a zařízení“), pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci, zejména v případě kovových předmětů, s předchozím nebo následným vyžíháním plamenem; to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů. Likvidace včelstev se provádí jejich utracením a následně okamžitým spálením; zároveň se likviduje veškerý hořlavý materiál.

§140 (3) Likvidace včelstev a zařízení se provádí za přítomnosti likvidační komise, určené krajskou veterinární správou; komise pořídí o likvidaci záznam.

§140 (4) Po likvidaci včelstev se provede dezinfekce půdy před a pod výlety z úlů a účinná dezinfekce vyžíháním plamenem po předchozí mechanické očistě a oškrabáním veškerého včelařského pevného, zejména kovového, nespalitelného materiálu, včelínů a kočovných vozů. K dezinfekci se používá zpravidla roztok s obsahem minimálně 0,5% chlornanu sodného s 5% hydroxidu sodného.

§140 (5) Při provádění prohlídky včelstev se použijí ochranné rukavice (gumové nebo pro jednorázové použití); po skončení prohlídky se provede dezinfekce rukou, oděvů, obuvi a gumových rukavic.

§140 (6) Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli se provádí v ochranném pásmu před skončením roční pozorovací doby.

§141

Veškeré včelí produkty jako med, vosk, propolis a mateří kašička, pocházející z ohniska nákazy, se neškodně odstraňují v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty

2)

.

§142

§142 (1) Krajská veterinární správa, která nařídila ochranná a zdolávací opatření, ukončí tato opatření

a) v ohnisku, jestliže po likvidaci včelstev a zařízení byla v ohniscích moru nebo hniloby včelího plodu splněna nařízená ochranná a zdolávací opatření a byla provedena závěrečná ohnisková dezinfekce,

b) v ochranném pásmu, jestliže se v průběhu pozorovací doby 1 roku po likvidaci včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové dezinfekci v ochranném pásmu nevyskytne mor nebo hniloba včelího plodu.

§142 (2) Dojde-li k prostorovému a časovému překrývání ochranných pásem, vymezených kolem jednotlivých ohnisek moru nebo hniloby včelího plodu, dochází k ukončení ochranných a zdolávacích opatření nařízených v jednotlivých ochranných pásmech postupně tak, jak byla tato opatření nařizována.“.