Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranné pásmo na MVP zrušeno.

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Nařízení č. 4/2011

str. 1/1

Husova 1747, Pardubice,  tel. 466 768 670 

Číslo jednací:

2011/1765/KVSE

N A Ř Í Z E N Í č . 4 / 2 0 1 1

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále „správní úřad“) jako místně

a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na území Pardubického kraje,

rozhodla podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona o ukončení mimořádných

veterinárních opatření takto:

Čl. I

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ

Mimořádná veterinární opatření nařízená z důvodu výskytu nebezpečné nákazy moru

včelího plodu v hospodářství chovu včel reg. č. CZ 89051733 v Proseči v k. ú. 733172

Podměstí dne 27. května 2010

nařízením č. 5/2010 s e u k o n č u j í .

Čl. II

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

(1) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení; za den jeho vyhlášení se

považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.

(2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení č. 5/2010 ze dne 27. května 2010.

V Pardubicích dne 31. května 2011

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč

ředitel

Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář